Escort girls from Blyzhni Mlyny in Odessa

Found profiles 1
Escort Odessa : Kseniya
 - photo 1
Escort Odessa : Kseniya
 - photo 2
Kseniya
 • Age 32

 • Height 168 cm.

 • Weight 62 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes


Other Odessa escorts

Escort Odessa : Nastya - photo 1
Escort Odessa : Nastya - photo 2
Escort Odessa : Nastya - photo 3
Nastya
 • Age 20

 • Height 169 cm.

 • Weight 49 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
Escort Odessa : Bestiya - photo 1
Escort Odessa : Bestiya - photo 2
Escort Odessa : Bestiya - photo 3
Escort Odessa : Bestiya - photo 4
Escort Odessa : Bestiya - photo 5
Escort Odessa : Bestiya - photo 6
Bestiya
 • Age 21

 • Height 168 cm.

 • Weight 50 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • Photo verified
Escort Odessa : Lola - photo 1
Escort Odessa : Lola - photo 2
Escort Odessa : Lola - photo 3
Escort Odessa : Lola - photo 4
Escort Odessa : Lola - photo 5
Escort Odessa : Lola - photo 6
Lola
 • Age 19

 • Height 166 cm.

 • Weight 54 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
Escort Odessa : Alina - photo 1
Escort Odessa : Alina - photo 2
Escort Odessa : Alina - photo 3
Escort Odessa : Alina - photo 4
Escort Odessa : Alina - photo 5
Escort Odessa : Alina - photo 6
Alina
 • Age 23

 • Height 168 cm.

 • Weight 55 kg.

 • Bust size 4 (D)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
Escort Odessa : Dana - photo 1
Escort Odessa : Dana - photo 2
Escort Odessa : Dana - photo 3
Dana
 • Age 24

 • Height 173 cm.

 • Weight 60 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Mila - photo 1
Escort Odessa : Mila - photo 2
Escort Odessa : Mila - photo 3
Escort Odessa : Mila - photo 4
Escort Odessa : Mila - photo 5
Escort Odessa : Mila - photo 6
Mila
 • Age 33

 • Height 180 cm.

 • Weight 75 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • Video
 • Photo verified
 • Independent
Escort Odessa : Lera - photo 1
Escort Odessa : Lera - photo 2
Escort Odessa : Lera - photo 3
Escort Odessa : Lera - photo 4
Escort Odessa : Lera - photo 5
Escort Odessa : Lera - photo 6
Lera
 • Age 20

 • Height 168 cm.

 • Weight 50 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
Escort Odessa : Darina - photo 1
Escort Odessa : Darina - photo 2
Escort Odessa : Darina - photo 3
Escort Odessa : Darina - photo 4
Escort Odessa : Darina - photo 5
Darina
 • Age 22

 • Height 164 cm.

 • Weight 52 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • New
Escort Odessa : Alina - photo 1
Escort Odessa : Alina - photo 2
Escort Odessa : Alina - photo 3
Alina
 • Age 25

 • Height 175 cm.

 • Weight 57 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Anita - photo 1
Escort Odessa : Anita - photo 2
Escort Odessa : Anita - photo 3
Escort Odessa : Anita - photo 4
Escort Odessa : Anita - photo 5
Escort Odessa : Anita - photo 6
Anita
 • Age 19

 • Height 166 cm.

 • Weight 54 kg.

 • Bust size 5 (DD)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
Escort Odessa : Blondinochka - photo 1
Escort Odessa : Blondinochka - photo 2
Escort Odessa : Blondinochka - photo 3
Escort Odessa : Blondinochka - photo 4
Escort Odessa : Blondinochka - photo 5
Blondinochka
 • Age 20

 • Height 167 cm.

 • Weight 53 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • Photo verified
Escort Odessa : Lena - photo 1
Escort Odessa : Lena - photo 2
Escort Odessa : Lena - photo 3
Escort Odessa : Lena - photo 4
Lena
 • Age 29

 • Height 162 cm.

 • Weight 50 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Angelina - photo 1
Escort Odessa : Angelina - photo 2
Escort Odessa : Angelina - photo 3
Escort Odessa : Angelina - photo 4
Angelina
 • Age 23

 • Height 160 cm.

 • Weight 58 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Alina - photo 1
Escort Odessa : Alina - photo 2
Escort Odessa : Alina - photo 3
Escort Odessa : Alina - photo 4
Escort Odessa : Alina - photo 5
Alina
 • Age 18

 • Height 170 cm.

 • Weight 63 kg.

 • Bust size 1 (A)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Odessa : Podruzhki - photo 1
Escort Odessa : Podruzhki - photo 2
Escort Odessa : Podruzhki - photo 3
Podruzhki
 • Age 21

 • Height 169 cm.

 • Weight 52 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Odessa : Masha - photo 1
Escort Odessa : Masha - photo 2
Escort Odessa : Masha - photo 3
Escort Odessa : Masha - photo 4
Masha
 • Age 30

 • Height 170 cm.

 • Weight 53 kg.

 • Bust size 1 (A)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Yulya - photo 1
Escort Odessa : Yulya - photo 2
Escort Odessa : Yulya - photo 3
Escort Odessa : Yulya - photo 4
Yulya
 • Age 22

 • Height 168 cm.

 • Weight 55 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Vika - photo 1
Escort Odessa : Vika - photo 2
Escort Odessa : Vika - photo 3
Escort Odessa : Vika - photo 4
Escort Odessa : Vika - photo 5
Escort Odessa : Vika - photo 6
Vika
 • Age 21

 • Height 170 cm.

 • Weight 50 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
Escort Odessa : Alena - photo 1
Escort Odessa : Alena - photo 2
Escort Odessa : Alena - photo 3
Escort Odessa : Alena - photo 4
Alena
 • Age 19

 • Height 165 cm.

 • Weight 55 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall No

 • VIP
Escort Odessa : Podruzhki - photo 1
Escort Odessa : Podruzhki - photo 2
Escort Odessa : Podruzhki - photo 3
Escort Odessa : Podruzhki - photo 4
Podruzhki
 • Age 25

 • Height 175 cm.

 • Weight 65 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall No

 • VIP
Escort Odessa : Adelina - photo 1
Escort Odessa : Adelina - photo 2
Escort Odessa : Adelina - photo 3
Adelina
 • Age 22

 • Height 172 cm.

 • Weight 66 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall No

 • VIP
Escort Odessa : Klubnichka - photo 1
Escort Odessa : Klubnichka - photo 2
Escort Odessa : Klubnichka - photo 3
Escort Odessa : Klubnichka - photo 4
Escort Odessa : Klubnichka - photo 5
Escort Odessa : Klubnichka - photo 6
Klubnichka
 • Age 23

 • Height 170 cm.

 • Weight 53 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • Photo verified
Escort Odessa : Vika - photo 1
Escort Odessa : Vika - photo 2
Escort Odessa : Vika - photo 3
Vika
 • Age 27

 • Height 165 cm.

 • Weight 52 kg.

 • Bust size 4 (D)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Sabina - photo 1
Escort Odessa : Sabina - photo 2
Escort Odessa : Sabina - photo 3
Escort Odessa : Sabina - photo 4
Escort Odessa : Sabina - photo 5
Sabina
 • Age 18

 • Height 168 cm.

 • Weight 44 kg.

 • Bust size 1 (A)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Odessa : Kira - photo 1
Escort Odessa : Kira - photo 2
Escort Odessa : Kira - photo 3
Escort Odessa : Kira - photo 4
Escort Odessa : Kira - photo 5
Escort Odessa : Kira - photo 6
Kira
 • Age 27

 • Height 168 cm.

 • Weight 51 kg.

 • Bust size 1 (A)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Nastya - photo 1
Escort Odessa : Nastya - photo 2
Escort Odessa : Nastya - photo 3
Nastya
 • Age 29

 • Height 167 cm.

 • Weight 55 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Alya - photo 1
Escort Odessa : Alya - photo 2
Escort Odessa : Alya - photo 3
Escort Odessa : Alya - photo 4
Alya
 • Age 22

 • Height 167 cm.

 • Weight 48 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • Independent
Escort Odessa : Kristina - photo 1
Escort Odessa : Kristina - photo 2
Escort Odessa : Kristina - photo 3
Kristina
 • Age 18

 • Height 175 cm.

 • Weight 65 kg.

 • Bust size 4 (D)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Ksyusha - photo 1
Escort Odessa : Ksyusha - photo 2
Escort Odessa : Ksyusha - photo 3
Ksyusha
 • Age 21

 • Height 175 cm.

 • Weight 51 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Lerka - photo 1
Escort Odessa : Lerka - photo 2
Escort Odessa : Lerka - photo 3
Escort Odessa : Lerka - photo 4
Escort Odessa : Lerka - photo 5
Escort Odessa : Lerka - photo 6
Lerka
 • Age 27

 • Height 167 cm.

 • Weight 58 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Liza - photo 1
Escort Odessa : Liza - photo 2
Escort Odessa : Liza - photo 3
Escort Odessa : Liza - photo 4
Escort Odessa : Liza - photo 5
Liza
 • Age 25

 • Height 172 cm.

 • Weight 65 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall No

 • VIP
 • Photo verified
Escort Odessa : Lilya - photo 1
Escort Odessa : Lilya - photo 2
Escort Odessa : Lilya - photo 3
Escort Odessa : Lilya - photo 4
Escort Odessa : Lilya - photo 5
Lilya
 • Age 21

 • Height 166 cm.

 • Weight 52 kg.

 • Bust size 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • New
Escort Odessa : Liza - photo 1
Escort Odessa : Liza - photo 2
Escort Odessa : Liza - photo 3
Escort Odessa : Liza - photo 4
Escort Odessa : Liza - photo 5
Escort Odessa : Liza - photo 6
Liza
 • Age 22

 • Height 168 cm.

 • Weight 54 kg.

 • Bust size 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • New
Escort Odessa : Mariya - photo 1
Escort Odessa : Mariya - photo 2
Escort Odessa : Mariya - photo 3
Mariya
 • Age 31

 • Height 169 cm.

 • Weight 51 kg.

 • Bust size 1 (A)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • online
 • Photo verified
Escort Odessa : Madina
 - photo 1
Escort Odessa : Madina
 - photo 2
Madina
 • Age 27

 • Height 170 cm.

 • Weight 70 kg.

 • Bust size 1 (A)

 • Outcall Yes

Escort Odessa : Albina
 - photo 1
Escort Odessa : Albina
 - photo 2
Escort Odessa : Albina
 - photo 3
Albina
 • Age 28

 • Height 170 cm.

 • Weight 55 kg.

 • Bust size 1 (A)

 • Outcall Yes

Prostitutes with web cams